Đào tạo và Thư viện

KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA CƠ BẢN

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐẠO TUYẾN

  • Đơn nguyên sơ sinh
  • Sàng lọc trước sinh – sơ sinh
  • Hồi sức cấp cứu sản khoa  09/2017
  • Lớp Kangaroo
  • Lớp quy trình điều dưỡng 09/2017

ĐĂNG KÍ MÔ HÌNH SIÊU ÂM VÀ NỘI SOI

THƯ VIỆN TÀI LIỆU