TeleHealth

Phòng Chỉ Đạo Tuyến – BV Từ Dũ chia sẻ “Quy trình PLTMC trong CD-Sanh/MLT”

1.QUY TRINH B20 2.QT DIEU TRI PNMT HIV + CD 3.HDCV QUAN LY CHUONG TRINH HIV 4.BANG KIEM B20 FINAL 5.TRIEN KHAI B20 - FINAL (1) 6.trinh bay huong dan cong viec b20 (1) (1) PHU LUC 1 PHU LUC 2 PHU LUC 3 PHU LUC 4 PHU LUC 5 PHU LUC 6 PHỤ LỤC… Continue reading Phòng Chỉ Đạo Tuyến – BV Từ Dũ chia sẻ “Quy trình PLTMC trong CD-Sanh/MLT”